NORMY

Odevy

EN 342

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti odevných súprav, (t. j. dvojdielnych oblekov alebo kombinéz) na ochranu proti účinkom chladného prostredia s nízkou teplotou –5 °C alebo nižšou (pozri prílohu C). Tieto vplyvy zahŕňajú nielen nízku teplotu vzduchu, ale aj vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu. Požiadavky a skúšobné metódy na jednotlivé odevy na ochranu proti chladným prostrediam sa uvádzajú v EN 14058. Ochranné účinky a požiadavky na obuv, rukavice a oddelenú pokrývku hlavy nie sú predmetom tejto normy.

EN 343

Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy vhodné na materiály a švy ochranných odevov na ochranu proti vplyvu nepriaznivého počasia (napríklad dažďa, sneženia) hmly a zemnej vlhkosti.

EN 1149-1

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu

Táto európska norma predkladá najvhodnejšiu skúšobnú metódu pre materiály na výrobu elektrostaticky vodivých ochranných odevov (alebo rukavíc) na zabránenie zápalných elektrických výbojov.

EN 1149-2

EN 1149-2

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 2: Skúšobná metóda na meranie vnútorného elektrického odporu materiálu

Táto európska norma určuje skúšobnú metódu na meranie vnútorného elektr. odporu materiálov ochranných odevov.

EN 1149-5

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Materiálové a konštrukčné požiadavky

Táto európska norma špecifikuje požiadavky na materiál a konštrukciu pre elektrostatický disipatívny ochranný odev vrátane kapucní a čiapok, ktoré sa používajú ako súčasť celkového uzemneného systému, aby sa zabránilo zápalným výbojom, keď minimálna energia zapálenia výbušnej atmosféry nie je menšia ako 0,016 mJ. V kontexte tejto európskej normy je celkový uzemnený systém taký, v ktorom sú personál a iné vodiče spojené so zemou prostredníctvom odporu menšieho ako 108? Požiadavky na materiál a konštrukciu nepredpokladajú primerané uzemnenie dodatočného vybavenia, ktoré sa nosí alebo nosí v kontakte s odevom, napr. dýchacie prístroje, atď.

EN 1073-2

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

Táto európska norma určuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie chrániace používateľa proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami.

EN 14126

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

Táto Európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na opakovane použiteľné ochranné odevy a na odevy s obmedzeným použitím, ktoré zabezpečujú ochranu proti nositeľom nákazy.

EN 14058

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti odevov na ochranu proti účinkom chladných prostredí s teplotou nad – 5 °C (pozri prílohu C). Tieto účinky zahŕňajú nielen účinky nízkej teploty vzduchu, ale aj vlhkosti vzduchu a rýchlosti vetra. Predmetom tejto normy nie sú odevné súpravy na ochranu proti chladu. Ochranné účinky a požiadavky na obuv, rukavice a samostatnú pokrývku hlavy nie sú predmetom tejto normy.

EN ISO 11612 a EN 531

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a plameňu. Minimálne funkčné požiadavky (ISO 11612: 2015)

Táto medzinárodná norma špecifikuje funkčné požiadavky na ochranné odevy vyrobené z flexibilných materiálov, ktoré sú určené na ochranu tela používateľa okrem rúk pred teplom a (alebo) plameňom. Do predmetu tejto medzinárodnej normy spadajú len také prvky ochranného odevu na ochranu používateľovej hlavy a jeho nôh, ako sú gamaše, kukly a návleky. V súvislosti s kuklami sa však neuvádzajú požiadavky na priezory a respirátory. Funkčné požiadavky stanovené v tejto medzinárodnej norme platia na ochranný odev, ktorý by mohol byť určený pre široký okruh konečného použitia, najmä tam, kde sú potrebné odevy s ohraničeným šírením plameňa a kde môže byť používateľ vystavený sálavému, konvekčnému alebo kontaktnému teplu alebo rozstreknutiu častíc roztaveného kovu.Táto norma neplatí na ochranný odev, ktorý je špecifikovaný v iných medzinárodných normách.

Prázdny

EN 1150

Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

Táto norma stanovuje požiadavky na optické vlastnosti odevov s vysokou viditeľnosťou ktoré nosia dospelí aj mladiství.

EN 13034 +A1

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6]) (Konsolidovaný text)

Tento dokument špecifikuje minimálne požiadavky na obmedzene použiteľné a opakovane použiteľné ochranné odevy proti chemikáliám s obmedzenou funkčnosťou.Ochranný odev proti chemikáliám s obmedzenou funkčnosťou je určený na použitie v prípadoch potenciálnej expozície ľahkým sprejom, kvapalným aerosólom alebo výšplechom s malým objemom za nízkeho tlaku, proti ktorým sa nevyžaduje úplná účinnosť proti priepustnosti kvapalín (na molekulárnej úrovni).

Prázdny

EN 13356

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

Táto norma stanovuje požiadavky na optické vlastnosti pre doplnky určené na nosenie alebo pre neprofesionálne použitie.

EN 14404 +A1

Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe (Konsolidovaný text)

Táto európska norma stanovuje požiadavky na chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe. Stanovujú sa požiadavky na označovanie chráničov a na informácie od výrobcu.Opisujú sa skúšobné metódy a definujú sa funkčné stupne.

EN 14605 + A1

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text)

Tento dokument špecifikuje minimálne požiadavky na tieto typy ochranných odevov proti chemikáliám s obmedzeným použitím a opakovane použiteľných: celotelové ochranné odevy s kvapalinotesnými spojmi medzi rôznymi časťami odevu (kvapalinotesné odevy typu 3), celotelové ochranné odevy so sprejotesnými spojmi medzi rôznymi časťami odevu (sprejotesné odevy typu 4), časti odevov na čiastočnú ochranu tela poskytujúce ochranu proti priepustnosti kvapalných chemikálií špecifikovaným častiam tela.

ČSN EN 381-5 

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na ochranu nôh

Norma je identická s EN 381-5: 1995. Táto norma je časťou radu noriem, ktoré sa týkajú osobných ochranných pracovných prostriedkov, chrániacich proti rizikám vyplývajúcim z používania ručných reťazových píl. (STN) EN 381 zahŕňa konkrétne tieto časti: Časť 1: Zariadenia na skúšanie odolnosti proti porezaniu reťazovou pílou, časť 2: Skúšobné metódy na chrániče nôh, časť 3: Skúšobné metódy pre obuv, časť 4: Skúšobné metódy na ochranné rukavice proti porezaniu reťazovou pílou, časť 5: Požiadavky na ochranu nôh, časť 6: (neuvedená), časť 7: Požiadavky pre ochranné rukavice proti porezaniu reťazovou pílou, časť 8: Skúšobné metódy na ochranné gamaše proti porezaniu reťazovou pílou a časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše proti porezania reťazovou pílou. Táto piata časť tejto európskej normy stanovuje rôzne prevedenia ochrany nôh proti porezaniu ručnými reťazovými pílami vrátane požiadaviek na údaje o výrobku, jeho značenie a na pokyny pre používateľa. Norma obsahuje nasledujúce kapitoly: kapitola 4 Prevedenie, kapitola 5 Ergonomická hľadiska, kapitola 6 Požiadavky, kapitola 7 Zmeny prevedení, kapitola 8 Značenie, kapitola 9 Návod na používanie, kapitola 10 Piktogram. Norma obsahuje niekoľko obrázkov stanovenej ochrannej plochy. Kapitola 5 obsahuje v podstate "krajčírske" požiadavky: prevedenie bez príveskov, prevedenie okolo kolená uľahčujúce pohyb, medzery medzi rozkrokom a rozparkom apod. STN EN 381-5 (83 2770) bola vydaná vo februári 1997.

ČSN EN 471

Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou

Norma je identická s EN 471: 1994. Určuje požiadavky na odev, ktorý je schopný vizuálne signalizovať prítomnosť užívateľa. Tento odev má spôsobovať dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to ako vo dne za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak aj za tmy pri osvetlení prednými svetlami dopravného prostriedku. Zahŕňa kvalitatívne požiadavky na farebné a retroreflexné materiály, ich usporiadanie a minimálnu plochu. Skúšobné metódy zaručujú, že aj odev udrží určitú minimálnu úroveň ochrany aj po ošetrovaní a čistení. Norma sa zaoberá najmä návrhom výstražného odevu, požiadavky pre podkladový materiál a materiál sa zlúčenými vlastnosťami, fotometrické a fyzikálnymi požiadavky na retroreflexné materiál a materiál sa zlúčenými vlastnosťami a testovacími metódami. Za pozornosť stojí ustanovení kapitoly 8 požadujúcich štítok so symbolmi ošetrovania a kapitola 9 o značenie týchto výstražných odevov s vysokou viditeľnosťou. Aj v tomto prípade - podobne ako napr. V STN EN 420, ktorá sa týka rukavíc - je navrhnutý piktogram, ktorý navyše obsahuje aj triedu veľkosti odevu (X) a triedu retroreflexného materiálu (Y) podľa tabuliek č. 1 a 6. STN EN 471 (83 2820) bola vydaná vo februári 1996.

EN ISO 11611

Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch (ISO 11611: 2015)

Táto medzinárodná norma špecifikuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy vrátane kukiel, záster, rukávov a gamaší, ktoré sú určené na ochranu tela používateľa vrátane hlavy (kukly) a nôh (gamaše) a majú sa používať pri zváraní a podobných činnostiach s porovnateľným rizikom.Pri ochrane hlavy a nôh používateľa sa táto norma vzťahuje len na kukly a gamaše. Táto norma nezahŕňa požiadavky na chrániče hlavy, rúk, tváre alebo očí.Tento typ ochranných odevov má chrániť používateľa proti rozstreku (malému postriekaniu roztaveným kovom), krátkodobému kontaktu s plameňom, tepelnému sálaniu z elektrického oblúka používaného pri zváraní a podobných procesoch a minimalizuje možnosť elektrického šoku pri krátkodobom náhodnom kontakte s elektrickým vedením pod prúdom s jednosmerným napätím 100 V pri zváraní za normálnych podmienok. Pri tomto napätí môžu pot, špina alebo iné nečistoty ovplyvniť úroveň ochrany proti krátkodobému náhodnému kontaktu so živými elektrickými vodičmi.

EN ISO 13982-1

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, zabezpečujúce ochranu celého tela proti vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) (ISO 13982-1: 2004)

Táto časť ISO 13982 špecifikuje minimálne požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, odolné proti prieniku vzduchom sa šíriacich tuhých častíc (typ 5).

EN 14116

Ochranné odevy. Ochrana proti plameňu. Materiály, kombinácie materiálov a odevy s ohraničeným šírením plameňa (ISO 14116: 2015)

Táto medzinárodná norma určuje funkčné požiadavky na vlastnosť ohraničené šírenia plameňa všetkých materiálov, všetkých zostáv materiálov a ochranných odevov, aby sa znížila možnosť zapálenia odevu pri náhodnom a krátkom kontakte s malým plameňom a tým aj nebezpečenstva s tým spojeného. Špecifikujú sa aj ďalšie požiadavky na odevy vrátane požiadaviek na zhotovenie, mechanické vlastnosti, označovanie a na informácie dodávané výrobcom. Ak je okrem ochrany proti plameňu potrebná aj ochrana proti tepelnému nebezpečenstvu, mali by sa použiť iné vhodnejšie medzinárodné normy, napríklad norma ISO 11612. Uvádza sa systém zatriedenia materiálov, zostáv materiálov a súčastí odevov, ktoré sa skúšajú podľa metódy A normy ISO 15025.

EN 20471

Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471: 2013)

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré môžu vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa. Odevy s vysokou viditeľnosťou majú zabezpečovať používateľovi nápadnosť za všetkých svetelných podmienok, keď ho pozoruje vodič dopravného prostriedku alebo iného mechanizovaného zariadenia za denných podmienok a pri osvetlení reflektormi v tme. Ďalšie informácie o rizikových situáciách pozri v prílohe A. Táto medzinárodná norma nie je použiteľná v situáciách so stredne veľkým a nízkym rizikom. Požiadavky na vlastnosti zahŕňajú požiadavky na farbu a retroreflexiu, ako aj na minimálne plochy materiálov a ich umiestnenie na ochrannom odeve.

Rukavice

EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, informácie, ktoré sa majú uvádzať a označenie ochranných rukavíc proti teplu a/alebo ohňu.

Povaha a stupeň ochrany je znázornený piktogramom, za ktorým nasleduje séria šiestich výkonnostných úrovní, ktoré sa týkajú špecifických ochranných vlastností. Čím vyššie je číslo, tým lepší je výsledok testu.

A.) Odolnosť proti horľavosti (úroveň výkonu 0-4)
Materiál rukavice je napnutý a zapálený plynovým plameňom. Plameň sa drží 15 sekúnd proti materiálu. Po rozlíšení plameňa sa zmeria doba, počas ktorej materiál žiari alebo horí.

B.) Odolnosť proti kontaktnému teplu (úroveň výkonu 0-4)
Materiál rukavíc je vystavený teplotám medzi 100 ° C a 500 ° C, aby sa určilo množstvo času potrebného na to, aby materiál na vnútornej strane rukavice stúpol o 10 ° C od počiatočnej teploty (približne 25 ° C). Minimálna akceptovaná doba schválenia je 15 sekúnd. Napríklad: na to, aby bol materiál triedy 2 označený, musí vnútorný materiál rukavice odolávať teplu 250 ° C po dobu 15 sekúnd, kým materiál nepresiahne 35 ° C.

C.) Odolnosť proti konvekčnému teplu (úroveň výkonu 0-4)
Rukavice sú v kontakte s plynovým plameňom (80 Kw / kvm), aby sa stanovilo množstvo času, ktoré je potrebné na zvýšenie teploty materiálu v rukavici o 24 ° C.
Skóre je uvedené iba vtedy, ak vzorka dosiahne pri skúške horľavosti úroveň výkonnosti 3 alebo 4.

D.) Odolnosť proti sálavému teplu (úroveň výkonu 0-4)
Materiál rukavice je napnutý pred zdrojom tepla s účinkom 20-40 kw / kvm, aby sa zmerala priemerná doba prenikania tepla 2,5 kw / kvm.
Skóre je uvedené iba vtedy, ak vzorka dosiahne pri skúške horľavosti úroveň výkonnosti 3 alebo 4.

E.) Odolnosť proti rozstrekovaniu roztaveného kovu (úroveň výkonu 0-4)
Tento test sa používa na stanovenie počtu kvapiek roztaveného kovu, ktoré zvýšia teplotu medzi vnútornou časťou rukavice a pokožkou nositeľa o 40 ° C.
Skóre je uvedené iba vtedy, ak vzorka dosiahne pri skúške horľavosti úroveň výkonnosti 3 alebo 4.

F.) Odolnosť proti veľkému množstvu roztavenému kovu (úroveň výkonu 0-4)
Po prilepení simulovanej kože na vnútornej strane rukavíc. Roztavený kov sa potom naleje na rukavicu, aby sa určilo, aké množstvo poškodí simulovanú pokožku. Ak kvapôčky roztaveného kovu zostanú prilepené na rukavici alebo ak sa rukavice vznietia, vzorka rukavíc bude mať skóre 0.

EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie a informácie, ktoré sa majú poskytovať na ochranné rukavice proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu čepeľou, ďalšiemu trhaniu, prepichnutiu a prípadne proti nárazu. Táto norma sa má používať spolu s EN 420. Skúšobné metódy vypracované v tejto norme sa môžu používať aj na chrániče ramien

 

Úrovne výkonu sú nasledujúce: 1 = minimum, 2 = dobré, 3 = veľmi dobré, 4 a 4+ = vynikajúce, 0 = bez ochrany, X = nemerané vlastnosti.

A - Odolnosť proti oderu
Na základe počtu cyklov potrebných na obrusovanie vzorkovou rukavicou (napr. Obrusovanie brúsnym papierom pri stanovenom tlaku). Ochranný faktor je potom uvedený na stupnici od 1 do 4 v závislosti od počtu otáčok potrebných na vytvorenie otvoru v materiáli. Čím vyššie číslo, tým lepšia ochrana (pozri tabuľku nižšie).

B - Odpor rezu čepele
Na základe počtu cyklov potrebných na prerezanie vzorky rukavíc konštantnou rýchlosťou. Ochranný faktor je potom uvedený na stupnici od 1 do 5.

C - Odolnosť proti roztrhnutiu
Na základe sily potrebnej na roztrhnutie vzorky. Ochranný faktor je potom uvedený na stupnici od 1 do 4.

D - Odolnosť proti prepichnutiu
Na základe sily potrebnej na prepichnutie vzorky bodom štandardnej veľkosti. Ochranný faktor je potom uvedený na stupnici od 1 do 4.

Poznámka: výsledky označené symbolom X naznačujú, že rukavice neboli testované proti tomuto nebezpečenstvu; výsledky označené O naznačujú, že rukavice nevyhoveli testu.

Aktualizácia EN 388 z roku 2016 zachováva štyri kategórie (A až D) a špecifikuje ďalšie kategórie nebezpečnosti:

E - Rezná odolnosť čepele (EN ISO 13997)
Pri použití iba naostrených rovných čepelí (tj bez matných alebo matných čepelí) sa pri tejto skúške meria trvanlivosť vzorkovej rukavice proti prerezaniu vo vzdialenosti 20 mm, čo umožňuje vypočítať skóre od A do F, pričom F je najvyššie hodnotenie. Tento test sa používa predovšetkým pre špecializované výrobky (napr. Rukavice hasičov).

F - Ochrana pred nárazom
Písmeno P sa používa na označenie, že vzorka rukavíc prešla skúškou ochrany proti nárazu. Naopak, písmeno F sa používa na označenie, že vzorka rukavíc neprešla skúškou ochrany proti nárazu.

Výstraha! Pri práci s pohyblivými mechanickými časťami postupujte opatrne, pretože materiál sa môže zaplietnuť a spôsobiť zranenie. Rukavice sa nesmú nosiť, ak existuje riziko zapletenia pohybujúcimi sa mechanickými časťami.

EN 388 je európska norma pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám. Norma bola naposledy aktualizovaná v roku 2016 s cieľom zlepšiť skúšobné postupy a úrovne výkonu pre odolnosť proti porezaniu a iným mechanickým rizikám.
Tu nájdete podrobné vysvetlenie zmien vykonaných v aktualizácii z roku 2016:

Základné informácie a účel:
V norme EN 388 sa stanovujú požiadavky na ochranné rukavice proti mechanickým rizikám vrátane odolnosti proti oderu, porezaniu, roztrhnutiu a prepichnutiu. Norma je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby rukavice poskytovali primeranú ochranu v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve, výrobe a pri manipulácii s ostrými predmetmi.

 

Kľúčové zmeny v aktualizácii z roku 2016: 

1. Testovanie odolnosti proti prerezaniu:
   - Zavedenie normy ISO 13997 (skúška TDM): V aktualizácii z roku 2016 sa zaviedla skúška odolnosti proti prerezaniu podľa normy ISO 13997, známa aj ako skúška TDM. Táto skúška dopĺňa existujúcu skúšku Coup tým, že poskytuje presnejšie hodnotenie materiálov s vysokou odolnosťou proti prerezaniu. Skúškou TDM sa meria sila potrebná na prerezanie materiálu rukavíc rovným ostrím jedným pohybom.
   - Dvojité hodnotenie odolnosti proti prerezaniu: Rukavice je teraz možné hodnotiť pomocou testu Coup (hodnotenie od 1 do 5) aj testu TDM (hodnotenie od A do F). Coupov test je naďalej vhodný pre materiály, ktoré rýchlo netupia čepeľ, zatiaľ čo test TDM je vhodnejší pre materiály, ktoré ju tupia.

2. Ochrana proti nárazu:
   - Nový nárazový test: Aktualizovaná norma zahŕňa skúšku ochrany proti nárazu na chrbte rukavíc. Je to dôležité najmä pre odvetvia, v ktorých sú pracovníci vystavení značnému nebezpečenstvu nárazu, ako napríklad v stavebníctve a pri práci s ťažkými strojmi. Rukavice, ktoré vyhovejú tomuto testu, sú označené písmenom „P“.

3. Aktualizovaný test oderu:
   - Revízia úrovní oderu: Úrovne testu odolnosti voči oderu boli revidované s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a spoľahlivosť. Pri tomto teste sa meria počet cyklov potrebných na odretie materiálu rukavíc pomocou brúsneho papiera pri stanovenom tlaku.

4. Označovanie a značenie:
   - Jasnejšie označenie: Rukavice testované podľa novej normy majú jasnejšie a podrobnejšie označenie. Nové značenie obsahuje postupnosť číslic a písmen označujúcich úrovne odolnosti voči oderu (1 - 4), prerezaniu (skúška Coup, 1 - 5), roztrhnutiu (1 - 4), prepichnutiu (1 - 4) a prerezaniu (skúška TDM, A - F). Prípadná ochrana proti nárazu je označená písmenom „P“.

Podrobné vysvetlenie testovacích metód: 

1. Odolnosť proti oderu (1-4):
   - Rukavice sa obrusujú pomocou brúsneho papiera pod stanoveným tlakom. Úroveň výkonu sa určuje podľa počtu cyklov potrebných na obrusovanie materiálu rukavíc. Vyššie čísla znamenajú lepšiu odolnosť voči oderu.

2. Kupónový test odolnosti proti prerezaniu (1-5):
   - Rotujúci kruhový nôž sa pohybuje sem a tam po materiáli rukavíc pod pevným zaťažením. Počet cyklov potrebných na prerezanie materiálu určuje úroveň výkonu. Tento test je menej spoľahlivý pre materiály, ktoré rýchlo otupia čepeľ.

3. Odolnosť proti roztrhnutiu (1-4):
   - Meria sa sila potrebná na roztrhnutie materiálu rukavíc. Vyššie čísla znamenajú väčšiu odolnosť proti roztrhnutiu.

4. Odolnosť proti prepichnutiu (1-4):
   - Meria sa sila potrebná na prepichnutie materiálu rukavíc tŕňom štandardnej veľkosti. Vyššie čísla znamenajú lepšiu odolnosť proti prepichnutiu.

5. TDM test odolnosti proti prerezaniu (A-F):
   - Na prerezanie materiálu rukavíc jedným pohybom sa použije rovný nôž a zmeria sa sila potrebná na vykonanie rezu. Tento test poskytuje presnejšie meranie pre materiály s vysokou odolnosťou proti prerezaniu, pričom úrovne sa pohybujú od A (najnižšia) po F (najvyššia).

6. Ochrana proti nárazu (P):
   - Týmto voliteľným testom sa meria schopnosť rukavíc odolávať nárazom na kĺby a prsty. Rukavice, ktoré spĺňajú požiadavky, sú označené písmenom „P“ pre ochranu proti nárazu.

Záver
Aktualizácia normy EN 388 z roku 2016 poskytuje komplexnejšie a spoľahlivejšie hodnotenie odolnosti rukavíc voči mechanickým rizikám. Zavedením testu odolnosti proti prerezaniu podľa normy ISO 13997, vylepšením testu odolnosti proti oderu a zahrnutím testu ochrany proti nárazu norma zabezpečuje lepšiu ochranu pracovníkov v rôznych odvetviach. Vylepšený systém označovania a značenia tiež pomáha používateľom ľahko identifikovať úroveň výkonu ich ochranných rukavíc.

EN 374-1

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká (ISO 374-1: 2016)

Táto časť normy ISO 374 špecifikuje požiadavky na ochranné rukavice určené chrániť používateľa pred nebezpečnými chemikáliami a definuje používané termíny.

List of test chemicals specified in
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Code letter Chemical CAS number Class
A Methanol 67-56-1 Primary alcohol
B Acetone 67-64-1 Ketone
C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile compound
D Dichloromethane 75-09-2 Chlorinated paraffin
E Carbon disulphide 75-15-0 Organic compound containing sulphur
F Toluene 108-88-3 Aromatic hydrocarbon
G Diethylamine 109-89-7 Amine
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyclic and ether compound
I Ethyl acetate 141-78-6 Ester
J n-heptane 142-82-5 Saturated hydrocarbon
K 40 per cent Sodium hydroxide 1310-73-2 Inorganic base
L 96 per cent Sulphuric acid 7664-93-9 Inorganic mineral acid
M 65 per cent nitric acid 7697-37-2 Inorganic mineral acid
N 99 per cent acetic acid 64-19-7 Organic acid
O 25 per cent ammonium hydroxide 1336-21-6 Organic base
P 30 per cent hydrogen peroxide 7722-84-1 Peroxide
S 40 per cent hydrofluoric acid 7664-39-3 Inorganic mineral acid
T 37 per cent formaldehyde 50-00-0 Aldehyde

Classification of permeation
performance levels

Measured breakthrough time (min) Permeation performance level
> 10 1
> 30 2
> 60 3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

EN 374-2

Ochranné rukavice pre zváračov

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené na používanie pri ručnom zváraní kovov, rezaní a pod.

EN 374-3

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. 3. časť: Stanovenie odolnosti proti priepustnosti chemikálií

Táto norma obsahuje stanovenie odolnosti materiálov ochranných rukavíc proti priepustnosti potenciálne nebezpečných chemikálií, ktoré nie sú v plynnej fáze, pri nepretržitom kontakte.

EN 374-5

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 5: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká (ISO 374-5: 2016)

Táto časť normy EN ISO 374 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené chrániť používateľa pred mikroorganizmami.

EN 421

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

Táto norma stanovuje požiadavky a skúšobné postupy na ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnej kontaminácii.Táto norma platí pre rukavice, ktoré chránia ruku a rozličné časti hornej končatiny.Norma platí okrem toho aj pre trvale pripojené rukavice.

EN 381-7

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice.

Táto časť normy EN ISO 374 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené chrániť používateľa proti porezaniu reťazovou pílou.

EN 1082-1

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

Táto európska norma určuje požiadavky na vyhotovenie odolnosť proti prieniku, ergonomické charakteristiky, upevňovacie pásky, hmotnosť, označenie a návod na používanie rukavíc a chráničov horných končatín.

EN 1082-2

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

Táto európska norma stanovuje požiadavky pre navrhovanie, odolnosť proti prerezaniu, odolnosť proti prieniku a ergonomické charakteristiky ochranných rukavíc.

 

EN 511

Ochranné rukavice proti chladu

Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na rukavice chrániace proti konvekčnému a kontaktnému chladu do -50 °C.

STN EN 12477

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

Táto norma stanovuje požiadavky a skúšobné postupy na ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnej kontaminácii.Táto norma platí pre rukavice, ktoré chránia ruku a rozličné časti hornej končatiny.Norma platí okrem toho aj pre trvale pripojené rukavice.

EN 60903

Práce pod napätím. Rukavice z izolačného materiálu

 

STN EN 420 + A1

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

Táto norma definuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy na navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odolnosť rukavičkárskych materiálov proti prieniku vody, neškodnosť, pohodlie a účinnosť, označovanie a informácie poskytované výrobcom, týkajúce sa všetkých ochranných rukavíc.

Obuv

Prázdny

EN ISO 20345

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345: 2011) (s bezpečnostnou špicou)

Táto medzinárodná norma špecifikuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv určenú na všeobecné používanie. Zahŕňa napríklad mechanické riziká, odolnosť proti šmyku, tepelné riziká a ergonomické vlastnosti.

Bezpečnostná obuv

 • spĺňa požiadavky definované normou EN ISO 20345
 • je označená písmenom S (SB, S1, S2, S3, S4, S5)
 • je vybavená bezpečnostnou špicou, ktorá chráni nositeľa pred nárazom (min 200 J) a stlačením (tlakom min 15 kN)

Bezpečnostná obuv, ktorú sa označujeme písmenom S, má ochrannú špicu a podľa ďalšieho označenia číslicou/písmenom musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Bezpečnostná obuv s označením SB:
  • obuv musí spĺňať základné a normou presne zadefinované požiadavky týkajúce sa: tvaru, zvršku, podšívky, jazyka, podošvy a celkového prevedenia
 • Bezpečnostná obuv s označením S1:
  • ako SB + uzavretá zadná časť, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v päte
  • varianta S1P má oproti variante S1 aj bezpečnostnú planžetu (vložku) proti prepichnutiu
 • Bezpečnostná obuv s označením S2: 
  • ako S1 + odolnosť voči prieniku a absorpcii vody
 • Bezpečnostná obuv s označením S3:
  • ako S2odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom
 • Bezpečnostná obuv s označením S4:
  • jedná sa o celogumenú/celoplastovú bezpečnostnú obuv
  • obuv musí spĺňať základné požiadavky ako SB a naviac musí mať: absorpciu energie v päte, antistatické vlastnosti
 • Bezpečnostná obuv s označením S5:
  • jedná sa o celogumenú/celoplastovú bezpečnostnú obuv
  • ako S4 +odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

Aktualizovaná norma EN ISO 20345:2022 pre bezpečnostnú obuv zavádza niekoľko dôležitých zmien s cieľom zvýšiť ochranu a lepšie zosúladiť so súčasnými priemyselnými postupmi.

Kľúčové zmeny:

1. Terminológia a symboly:
   - Odolnosť voči prepichnutiu**: Termín „odolnosť proti prerazeniu“ bol aktualizovaný na „odolnosť proti prepichnutiu“. Nové symboly označujú typ vložiek odolných voči prepichnutiu: „P“ pre kovové vložky, „PL“ pre nekovové vložky testované s klincom s priemerom 4,5 mm a „PS“ pre nekovové vložky testované s klincom s priemerom 3,0 mm.

 2. Nové triedy ochrany:
   - Triedy S6 a S7: Tieto nové triedy certifikujú obuv, ktorá obsahuje vodotesné prvky. Trieda S6 kombinuje vlastnosti triedy S2 s odolnosťou voči vode (WR) a trieda S7 kombinuje vlastnosti triedy S3 s odolnosťou voči vode (WR).

 3. Odolnosť voči vode a absorpcia vody:
   - Aktualizované označenia: Symbol WRU pre vodoodpudivé zvršky bol zmenený na WPA a na ozdobné šitie a perforáciu sa vzťahujú prísnejšie požiadavky.

 4. Tepelná a chladová izolácia:
   - Rozšírené kritériá testovania tepelnej izolácie (HI) a chladovej izolácie (CI) s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu proti extrémnym teplotám. Skúška HI teraz zahŕňa ďalšie kritériá zlyhania, ako je delaminácia a deformácia podrážky.

 5. Priľnavosť pri pošmyknutí a rebríku:
   - Test priľnavosti rebríka: Nový voliteľný test, ktorý zabezpečuje primeranú priľnavosť podrážky na rebríkoch, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri práci vo výškach.

 6. Ortopedická obuv:
   - Nové požiadavky: Boli zavedené osobitné požiadavky na ortopedickú bezpečnostnú obuv, rozdelenú do troch typov podľa potrebnej úrovne prispôsobenia, vrátane testov ochrannej špičky a odolnosti podrážky.

 7. Odolnosť voči oleju a benzínu:
   - Táto odolnosť sa teraz označuje samostatným symbolom FO a už nie je zahrnutá do štandardných ochranných tried S1 až S5.

 Tieto aktualizácie odrážajú posun smerom k špecializovanejším a situačne relevantnejším bezpečnostným prvkom, ktoré zabezpečujú, aby obuv poskytovala optimálnu ochranu v rôznych pracovných podmienkach. Zamestnávatelia nemusia okamžite vymeniť existujúcu obuv certifikovanú podľa starej normy (EN ISO 20345:2011), kým sa platnosť týchto certifikátov neskončí, zvyčajne do roku 2029.

Prázdny

EN ISO 20347

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347: 2012)

Táto medzinárodná norma špecifikuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na pracovnú obuv, ktorá nie je vystavená mechanickým rizikám (nárazu alebo stlačeniu). Špeciálne riziká sa zohľadňujú v dopĺňajúcich normách súvisiacich s povolaním (napr. obuv pre hasičov, elektroizolačná obuv, ochrana pred poranením reťazovou pílou, ochrana proti chemikáliám a rozstreknutému roztavenému kovu, ochrana pre vodičov motocyklov).

 

Pracovná obuv

 • spĺňa požiadavky zadefinované normou EN ISO 20347
 • je označená písmenom O (OB, O1, O2, O3, O4, O5)
 • nie je vybavená ochrannou špicou

Pracovná obuv, ktorá sa označuje písmenom O + písmenom/číslicou, nemá ochrannú špicu, ale podľa svojho označenia musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Pracovná obuv s označením OB:
  • obuv musí spĺňať základné a normou presne zadefinované požiadavky týkajúce sa: tvaru, zvršku, podšívky, jazyka, podošvy a celkového prevedenia
 • Pracovná obuv s označením O1: 
  • ako OB + uzavretá zadná časť, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v päte
 • Pracovná obuv s označením O2: 
  • ako O1 + odolnosť voči prieniku a absorpcii vody
 • Pracovná obuv s označením O3:
  • ako O2odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom
 • Pracovná obuv s označením O4:
  • jedná sa o celogumenú/celoplastovú pracovnú obuv
  • obuv musí spĺňať základné požiadavky ako OB a naviac musí mať: absorpciu energie v päte, antistatické vlastnosti
 • Pracovná obuv s označením O5:
  • jedná sa o celogumenú/celoplastovú pracovnú obuv
  • ako O4 +odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

EN ISO 17249

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249: 2013)

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na bezpečnostnú obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou.

Prázdny

Bezpečnostná a pracovná obuv býva označovaná aj ďalšími skratkami. Tie majú informovať nositeľa o ďalších vlastnostiach obuvi a týkajú sa rôznych jej častí:

Podošva a spodná časť obuvi:

 • P: podošva proti prepichnutiu (obuv s označením napríklad: S1P)
 • HRO: odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu
 • FO: odolnosť podošvy proti palivovým olejom
 • HI: izolácia spodnej časti obuvi proti teplu
 • CI: izolácia spodnej časti obuv proti chladu
 • E: energiu pohlcujúca pätu

Zvršok: 

 • WRU: odolnosť zvršku voči prieniku a absorpcii vody
 • CR: odolnosť zvršku proti prerezaniu

Celá obuv: 

 • WR: odolnosť celej obuvi pred preniknutím vody
 • M: ochrana nártu
 • AN: ochrana členkovej kosti

Elektrické vlastnosti:

 • C: vodivá obuv
 • A: antistatická obuv
 • I: elektricky izolačná obuv

Odolnosť proti pošmyknutiu:

 • SRA: odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlaždici s roztokom SLS
 • SRB: odolnosť proti pošmyknutiu na oceľovej podlahe s glycerínom
 • SRC: odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej podlahe s SLS  a oceľovej podlahe s glycerínom

Ochrana zraku

Prázdny

EN 166

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

Táto európska norma určuje funkčné požiadavky pre rôzne typy prostriedkov na ochranu očí.

DIN EN 166 – osobné prostriedky na ochranu očí

Európska norma DIN EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Ochranné okuliare podľa normy DIN EN 166 sa skladajú z tela okuliarov a zorníkov, ktoré sú v odvodených normách zaradené do kategórií bezpečnostných zorníkov a zorníkov s filtračným účinkom.

Označenia podľa normy DIN EN 166

Technické údaje zorníkov ochranných okuliarov sa uvádzajú podľa normy EN 166 v nasledujúcom poradí:

 • stupeň ochrany (iba filter),
 • identifikačná značka výrobcu,
 • optická trieda (mimo prídavných zorníkov),
 • certifikačná značka (ak sa používa),
 • krátke označenie mechanickej pevnosti,
 • krátke označenie odolnosti proti priľnutiu roztaveného kovu.
Prázdny

EN 169

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky. Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

Táto európska norma určuje čísla ochrany a požiadavky transmitanciu pre filtre, ktoré sú určené na ochranu pracovníkov pracujúcich pri zváraní.

Prázdny

EN 170

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

Táto európska norma určuje čísla ochrany a požiadavky na činiteľ prestupu pre filtre, určené na ochranu proti ultrafialovemu žiareniu.

Norma DIN EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky týkajúce sa priepustnosti pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich požiadavky na výrobky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovku oka môže dôjsť k strate transparentnosti šošovky, čo môže viesť k negatívnym vplyvom na zrak či dokonca k strate zraku. Zorníky ochranných okuliarov podľa normy EN 170 preto spĺňajú výkonnostné požiadavky s cieľom chrániť oči pred ultrafialovým žiarením počas rizikových prác.

Na rozdiel od ochranných filtrov pre zváračské okuliare spĺňajúcich požiadavky normy EN 169 platí, že filtre proti ultrafialovému žiareniu nie sú vhodné na priame alebo nepriame pozorovanie elektrického oblúka.

Prázdny

EN 1731

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a tváre z pletiva

Táto európska norma špecifikuje požiadavky na materiály, projekty, funkčnosť, skúšobné metódy a označovanie chráničov očí a tváre z pletiva.

Prázdny

EN 175

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

Táto európska norma určuje požiadavky a metódy skúšania pre osobné ochranné prostriedky, ktoré sa používajú na ochranu očí a tváre obsluhujúceho personálu proti škodlivému svetelnému žiareniu a ostatným špecifickým rizikám alebo nebezpečenstvám pri obvyklých zváračských prácach, rezaní plameňom a príbuzných činnostiach.

Prázdny

ČSN EN 379

Prostriedky k ochrane očí - Automatické zváračské filtre

Táto norma určuje požiadavky na filtre pre zváranie, ktoré automaticky spínajú ich svetelný činiteľ prestupu na nižšiu, vopred určenú hodnotu, keď je zvárací oblúk zapálený (označovaný ako filter pre zváranie so spínaným stupňom ochrany). To tiež určuje požiadavky pre automatické filtre pre zváranie, ktoré spínajú ich svetelný činiteľ prestupu k nižšej hodnote, kde nižšia hodnota svetelného činiteľa prestupu je stanovená automaticky v závislosti na intenzite osvetlenia generované zváracím oblúkom (označovanými ako filtre pre zváranie s automatickým nastavením čísla ochrany).
Požiadavky tejto normy platia aj keď tento filter je používaný pre nepretržité pozorovanie zváracieho procesu (vrátane zvárania plameňom a rezanie), a ak je používaný len počas doby, keď je elektrický oblúk zapálený. Tieto filtre sa používajú v prostriedkoch na ochranu očí pre zváračov, alebo sú súčasťou nejakého zariadenia.
Ak majú byť použité v prostriedkoch na ochranu očí pre zváračov, potom pre tieto typy filtrov platia ďalšie požiadavky uvedené v EN 166. Požiadavky pre obruby / zostavy o ktorých sa predpokladá, že budú vhodné, sú uvedené v EN 175.
Odporúčania pre výber a použitie týchto filtrov sú uvedené v prílohe A. Požiadavky pre filtre pre zváranie bez spínanie svetelného činiteľa prestupu sú uvedené v EN 169.

Ochrana sluchu

Prázdny

EN 352-1

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

Táto časť normy určuje požiadavky na konštrukciu, dizajn, výkonové vlastnosti, označovanie a informácie pre používateľa sluchadlových chráničov sluchu.

Prázdny

EN 352-2

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

Táto časť normy určuje požiadavky na konštrukciu, dizajn, výkonové vlastnosti, označovanie a informácie pre používateľa zátkových chráničov sluchu.

Prázdny

EN 352-3

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

Táto časť normy určuje požiadavky na konštrukciu, dizajn, výkonové vlastnosti, označovanie a informácie pre používateľa sluchadlových chráničov sluchu.

Prázdny

EN 352-4

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Slúchadlové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

Táto európska norma sa týka mušľových chráničov sluchu s amplitúdovom závislom útlme.

Prázdny

EN 352-6

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

Táto európska norma sa týka sluchadlových chráničov sluchu, kde sa pasívne akustická funkcia nahrádza elektrickým dorozumievacím zariadením.

Prázdny

EN 352-8

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu so zábavným zvukovým zariadením

Táto časť normy sa týka slúchadlových chráničov sluchu so zábavným zvukovým zariadením.

Ochrana hlavy

Pracovné prilby znižujú riziko jedného z najvážnejších úrazov hlavy. Správne zvolená pracovná prilba zabraňuje penetrácii, tlmí nárazy a odráža uvoľnené materiály, ktoré by inak mohli poškodiť vaše zdravie. 

Prázdny

ČSN EN 397

Priemyselné ochranné prilby

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre priemyselné ochranné prilby. Požiadavky pre tento typ prilieb sú rozdelené na povinné a nepovinné. Medzi základné povinné požiadavky patrí hlavne tlmenie nárazu a odolnosť proti prerazeniu pri rôznych podmienkach klimatizovanie, u nepovinných požiadaviek sú potom najdôležitejšie elektrické vlastnosti, priečna deformácia a postrek roztaveným kovom. V norme sú tiež zahrnuté požiadavky na označovanie a informácie pre užívateľov s dôrazom na bezpečnostné hľadiská.

Prázdny

EN 14052

Vysokoúčinné prilby používané v priemysle

Táto európska norma uvádza požiadavky na fyzikálne vlastnosti, funkčnosť, skúšanie a označovanie vysokoúčinných prílb používaných v priemysle.

Prázdny

EN 12492

Horolezecké vybavenie. Prilby pre horolezcov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

Prázdny

ČSN EN 812

Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou

Táto norma je českou verziou európskej normy EN 812: 1997. Európska norma EN 812: 1997 má status slovenskej technickej normy. Táto európska norma stanovuje fyzikálne a technické požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou. Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou sú určené pre ochranu hlavy používateľa pred účinkami nárazov hlavou do tvrdých, stálych predmetov, ktoré môžu spôsobiť tržné rany alebo iná povrchové zranenia. Nie sú určené pre ochranu pred účinkami padajúcich alebo vrhnutých predmetov, pohybujúcich sa alebo zavesených bremien. Norma obsahuje kapitolu 1 - Predmet normy, kapitolu 2 - Normatívne odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definície, kapitolu 4 - Fyzikálne požiadavky, kapitolu 5 - Technické požiadavky, kapitolu 6 - Skúšanie a kapitolu 7 - Značenie a návod na používanie. Ďalej norma uvádza informatívny Prílohy A, B a Prílohu ZA. V tejto Prílohe ZA je uvedené najmä: "Táto európska norma bola vypracovaná na základe mandátu udeleného CEN Európskou komisiou a Európskym združením voľného obchodu (EZVO / EFTA) a podporuje splnenie podstatných požiadaviek Smernice EÚ 89/686 / EHS. Upozornenie: Na výrobok (výrobky ), ktorý (é) je (sú) predmetom tejto normy, sa môžu vzťahovať ďalšie požiadavky a ďalšie smernice EÚ. Nasledujúce články tejto normy podporujú splnenie podstatných požiadaviek obsiahnutých prílohe II, smernice EÚ 89/686 / EHS. Zhoda s týmito ustanoveniami tejto normy je jedným zo spôsobov zaistenia zhody so špecifickými hlavnými požiadavkami príslušnej smernice a pridružených predpisov EZVO (EFTA). " Ide teda o európsku harmonizovanú normu STN EN 812 (83 2145) bola vydaná v novembri 1998.

EN 50365

Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Táto norma platí pre elektroizolačné prilby používané pri práci pod napätím alebo v blízkosti živých častí v inštaláciách s napätím neprevyšujúcim 1 000 V striedavého napätia alebo 1 500 V jednosmerného napätia

Prázdny

STN EN 813

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšanie, označovanie a informácie, ktoré má dodávať výrobca sedacieho postroja určeného na používanie v zádržných systémoch, v systémoch na pracovné polohovanie a v systémoch pripojenia lán, pri ktorom sa požaduje nízke miesto pripojenia.

Prázdny

ČSN EN 812

Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou

Táto európska norma stanovuje fyzikálne a technické požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou. Tieto prilby sú určené na ochranu užívateľa pred účinkami nárazov hlavou do tvrdých, nepohyblivých predmetov, ktoré môžu spôsobiť tržné rany alebo iná povrchové zranenia. Nie sú určené pre ochranu pred účinkami padajúcich alebo vrhnutých predmetov, pohybujúcich sa alebo zavesených bremien a nemali by byť zamieňané za priemyselné ochranné prilby podľa EN 397.

Ochrana dychu

Prázdny

EN 136

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

Táto európska norma určuje minimálne požiadavky na tvárové masky ochranných prostriedkov dýchacích orgánov. Táto norma sa nevsťahuje na tvárové masky na potápanie.

Prázdny

EN 143

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

Táto európska norma sa vzťahuje na filtry proti častciam ochranných prostriedkov dýchacích orgánov bez núteného prívodu.

Prázdny

EN 140

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

Táto európska norma určuje minimálne požiadavky pre polmasky a štvrťmasky, ktoré sa používajú ako časť ochranných prostriedkov dýchacích orgánov.

Prázdny

EN 149

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text)

Táto európska norma určuje minimálne požiadavky na filtračné polmasky ako ochranné prostriedky dýchacích orgánov, s výnimkou únikových prístrojov.

Prázdny

EN 14387

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text)

Táto európska norma sa vzťahuje na protiplynové filtre a kombinované filtre ako súčasti ochranných prostriedkov dýchacích orgánov bez obsluhy.

Prázdny

EN 1827

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie (Konsolidovaný text)

Táto európska norma určuje požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na označovanie polmasiek (na viacnásobné použitie) bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami (ktoré sú určené na použitie počas maximálne jednej zmeny) na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam.

Prázdny

EN 12942

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

Táto európska norma určuje najmenšie požiadavky na ochranný prostriedok dýchacích orgánov s nútenou ventiláciou, ktorého súčasťou je tvárová maska, polomaska alebo štvrťmaska a filtre plynové alebo kombinované

Ochrana proti pádu

Prázdny

EN 353-2

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

Táto európska norma určuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie, návody na používanie a balenie záchytných zariadení vedeného typu na pružnom kotviacom vedení, ktoré sa môžu pripevniť k hornému kotviacemu bodu. Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení, ktoré spĺňajú požiadavky tejto normy sú jedným z podsystémov v systémoch na zachytávanie pádu špecifikovaných EN 363. Iné typy záchytných zariadení sú uvedené v EN 353-1 a EN 360. Tlmiče pádu sú uvedené v EN 355

Prázdny

EN 354

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Spojovacie prostriedky

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie, informácie od výrobcu a balenie spojovacích prostriedkov.Spojovacie prostriedky, ktoré spĺňajú túto európsku normu, používajú sa ako spojovacie prvky alebo komponenty osobných zabezpečovacích systémov proti pádu (t. j. systémov na zabránenie pádu, pracovných polohovacích systémov, systémov na prístupy po lane, systémov na zachytenie pádu a záchranných systémov).

Prázdny

EN 355

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

Táto európska norma určuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie, návody na používanie a balenie tlmičov pádu.

Prázdny

EN 358

Osobné ochranné prostriedky na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky. Pásy a spojovacie prostriedky na pracovné polohovanie a na zabránenie pádu

Tento dokument sa vzťahuje na pásy a spojovacie prostriedky pre pracovné polohovanie a na zabránenie pádu. Špecifikuje požiadavky, skúšanie, označovanie a informácie dodávané výrobcom. Tento dokument sa nevzťahuje na spojovacie prostriedky na zabránenie pádu s pevnou dĺžkou, ktoré nie sú súčasťou pásu.

Prázdny

EN 360

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu

Táto európska norma určuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie, návody na používanie a balenie zaťahovacích zachytávačov pádu.

Prázdny

EN 361

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

Táto európska norma určuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie, návody na používanie a balenie nosných popruhov.

Prázdny

EN 362

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny.

Tento dokument špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie a informácie poskytované výrobcom pre karabíny.

Prázdny

EN 813

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšanie, označovanie a informácie, ktoré má dodávať výrobca sedacieho postroja určeného na používanie v zádržných systémoch, v systémoch na pracovné polohovanie a v systémoch pripojenia lán, pri ktorom sa požaduje nízke miesto pripojenia.