Obchodné podmienky

 • Industrial Services Prešov, s.r.o.
 • 36513288
 • SK2022124192
 • 2022124192
 • Južná trieda 66 , Košice , 04001, Slovensko
 • isafety@isafety.sk
 • +421901911191

Tieto Obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR.

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu isafety.sk
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu isafety.sk
 • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Storno objednávky realizujete mailom na mailovú adresu isafety@isafety.sk

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

5. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti DHL. Cena za poštovné a balné do 15 kg je 4,6 Eur s DPH. Cena za dobierku je 0,8 Eur s DPH. Platba vopred na bankový účet a platba kartou je bezplatná. Ak objednaný tovar presahuje 15 kg poštovné a balné sa vypočítava individuálne na základe váhy a objemu. Následne navrhnutá cena prepravy bude navrhnutá objednávateľovi.

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možnosti predávajúceho.
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade sú to 1–2 pracovné dni. Po objednaní je objednávateľ informovaný mailom , alebo telefonicky o dodacom termíne.
Doba dodania:

 • tovar skladom – do 2 pracovných dní
 • externý sklad – do 10 pracovných dní

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

6. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese skladu prevádzkovateľa internetového obchodu isafety.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením, pričom pri vrátení tovaru (bez udania dôvodu), ktorý nebol poškodený si účtujeme poplatok vo výške 50% z obstarávacej hodnoty tovaru.

e) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu

f) Pri zákazkovej potlači/výšivke:

Po potvrdení objednávky je potrebné zaplatiť vopred za tlač aj tovar, nakoľko sa jedná o tovar upravovaný na mieru. Potlačený tovar nie je možné zaslať na dobierku. Potlačený tovar nie je možné vrátiť ani vymeniť.

8.Akcie a zľavy

Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava, či už z kamenných predajní, alebo iných internetových stránkach ako facebook, google a iné zľavové portály.

Kupujúci súhlasí o informovaní akcií mailom formou Newsletteru.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

10. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3.Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.


V prípade, ak si prajete od zmluvy o kúpe odstúpiť bez udania dôvodu, môžete tak urobiť do 14 dní od kúpy (prevzatia) tovaru, ktorý ste si u nás objednali.

1. Ak chcete od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť, môžete tak urobiť do 14 dní.

2. Zabaliť a poslať s tovarom na adresu. Nezasielať na dobierku!

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, zásielka sa vám vráti späť neprevzatá!

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

PREVÁDZKA A SKLAD


Otváracia doba:
Po – Pi – 7,30 – 16,00 hod.
 

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

KONTAKT


+421 901 744 564 - Manažér

+421 901 911 191 - Referent

isafety@isafety.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 

IČO: 365 132 88

IČ DPH: SK 2022124192

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2629796842/1100

Spoločnosť zapísaná v: OR OS Prešov

PLATBA
 

              

   

Industrial Services Prešov s.r.o