Ako si vybrať respirátor proti vírusom? - Čo je FFP1, FFP2, FFP3 a aký je medzi nimi rozdiel ?


Na ochranu dýchacích ciest  pred vírusmi sú určené respirátory a ochranné pomôcky(polomasky, celotvárové masky) s filtrom triedy FFP2 (resp. ochranným filtrom typu P2) alebo FFP3 (resp. ochranným filtrom typu P3).

 

Aký typ respirátorov je vhodný na ochranu dýchacích ciest proti vírusom?

Filtračná (ochranná) trieda FFP1, FFP2 a FFP3 

Vláda SR z dôvodu pandémie COVID-19 zaviedla povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (teda nosa a úst) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilčeka, či iným „textilným doplnkom“  ako je šatka, šál a podobne na verejnosti v exteriéroch ako aj v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. 

Textilné doplnky šatky, šály  ale aj rúška síce chránia naše dýchacie cesty ale nemajú „žiadnu filtračnú schopnosť“ nakoľko nie sú určené na ochranu dýchacích ciest ako takých a nevieme teda určiť ich ochrannú schopnosť. Rúška ako také  sa primárne používajú na ochranu produktu resp. v oblasti medicínskej na ochranu pacienta pred vydychovanými časticami. Bavíme sa tu o „ ochrane okolia“.  Respirátory ako také sú určené na priamu ochranu dýchacích ciest a ako také podliehajú preskúšaniu tkz. Akreditovanými skúšobňami (Notifikovaná osoba/Notified body), ktoré majú svoje číslo a zaručujú správne preskúšanie, v našom prípade respirátorov podľa: EN149:2001 +A1:2009.

Následne po preskúšaní sa daný respirátor musí označiť podľa filtračnej schopnosti, filtračnej triedy a to na FFP1, FFP2, FFP3. To sú pravidlá EÚ, ktoré sa zjavne v aktuálnej dobe na Slovensku ale aj v iných štátoch EU nedodržujú!

Poďme vysvetliť ako to vlastne je:

FFP- čo to znamená? (Filtering Face Piece)

Je to teda doslovne Filtračný Tvárový Kúsok  alebo po našom Respirátor.

Filtračné triedy respirátorov sa odlišujú podľa priepustnosti častíc, t.z. podľa toho, koľko častíc s priemernou veľkosťou 0,6 mikrometra respirátor zachytí vo filtračnom médiu, z ktorého je vyrobený.

Filtračná trieda FFP1 pre použitie až do 4 násobku NPK(Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred nízkou koncentráciou prachových častíc  a aerosólu. Musia filtrovať nie menej než 80% aerosolov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max.22%. Je to respirátor ktorý sa používa na práce, kde sa  vyskytuje hrubý prach resp. nízka koncentrácia prachových častíc.

Filtračná trieda FFP2 pre použitie až do 12 násobku NPK(Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred strednou koncentráciou prachových častíc  a aerosólu ako aj pred vírusmi, plesňami a baktériami, teda pred organickými ako aj anorganickými časticami. Musia filtrovať nie menej než 94% aerosólov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max.8%. Vhodný aj na ochranu pre COVI-19.

Filtračná trieda FFP3 pre použitie až do 50 násobku NPK (Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred strednou koncentráciou prachových častíc  a aerosólu ako aj pred vírusmi, baktériami, azbestom ale aj pred pevnými rádioaktívnymi časticami. Musia filtrovať nie menej než 99% aerosólov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max.2%. Vhodný aj na ochranu pre COVID-19.

Teda čím vyššie číslo za FFP, tým vyššia ochrana a samozrejme schopnosť odfiltrovať prach, vírusy, a iné častice či aerosóly.

Mimo tohto značenia sa na respirátoroch musí označovať „možnosť ich opätovného použitia“ teda či daný typ môžeme alebo nemôžme opätovne použiť.

Označenie NR (Not Re-usable) znamená že daný respirátor nie je na opakované použitie teda je jednorazový.

Označenie R (Re-usable) znamená, že daný respirátor je vhodný na opakované použitie, môžeme ho teda znova použiť.

Samozrejme netýka sa to situácie, kedy je respirátor vystavený vírusom alebo baktériám, ktoré sú vysoko infekčné a opätovným použitím by mohlo dôjsť ku kontaminácii resp. nakazeniu nositeľa.

Označenie D (Dolomite tested) znamená, že daný respirátor bol testovaný na dolomitový prach, takže symbol „D“ je indikátorom kvality použitého filtračného materiálu a zaisťuje dlhodobé nosenie masky aj pri vysokej koncentrácii prachu.

Všetky Respirátory predávane na území EÚ musia byt správne označené a to priamo na tele respirátora, čím potvrdzujú pretestovanie a povolenie na predaj resp. hygienickú bezpečnosť a potvrdenie ich filtračných vlastností.

Každý respirátor musím byt označený:

 • Modelom respirátora/číslom (teda jeho menom)
 • normou EN149:2001+A1::2009
 • CE a číslom Notifikovanej osoby, ktorá vydala Certifikát, ktorý potvrdzuje pretestovanie daného respirátora.
 • typom: FFP1, FFP2, FFP3
 • označením NR alebo R
 • značkou Výrobcu (alebo menom výrobcu)
 • prípadne aj označením D

Opatrenia voči COVID-19 na základe podkladov svetovej zdravotníckej organizácie WHO a upravené našou vládou:

Vláda zaviedla opatrenia viac menej sa zhoduje s opatreniami WHO(Svetová Zdravotnícka Organizácia). Odporúča sa dodržiavať odstup min. 2 metre od iných osôb v exteriéri ako aj v interiéri, nosiť rúško prekrývajúce nos a ústa, vyhýbať sa hromadným  zhromaždeniam (ktoré sú taktiež zakázané), umývať a dezinfikovať si ruky. Teda systéme ROR(Rúška Odstup Ruky)

Aká ochrana pred vírusmi je vhodná? - Rúško, Respirátor alebo Polomaska?

Rúško ako také ako sme spomínali vyššie je ochranou pre osoby okolo, príp. produkt nie však pre užívateľa, kdežto respirátor bez ventilčeka so svojou filtračnou schopnosťou chráni nielen okolie, ale hlavne filtruje vdychovaný vzduch pre jeho používateľa. Rozdiel je teda v stupni ochrany. Respirátor teda chráni niekoľko násobne viac ako bežné rúško či už klasické jednorazové alebo šité (je to spôsobené netesnosťou, ale aj tým že rúško nemá filtračnú schopnosť).

Tak či onak  má aj rúško význam a to v tom, že bráni priamemu vydychovaniu „vzduchu“ a teda v šírení vírusu ako takého v populácii. Vďaka tomu sa znižuje potenciál šírenia vírusu. Cena takéhoto rúška je nízka avšak musíme dbať na jeho pravidelnú výmenu.

 

Respirátor – ak je to respirátor bez ventilčeka (výdychového ventilčeka) chráni nielen užívateľa tým, že je schopný filtrovať vdychovaný vzduch (od prachu, aerosólu a v prípade FFP2FFP3 aj vírusom baktériám, plesniam ), ale aj jeho okolie (teda ostatných) proti vírusom a to tým, že zabraňuje priamemu vydychovaniu vzduchu.

Ako ochranu proti koronavírusu COVID-19 je vhodná trieda FFP2 a FFP3 bez výdychového ventilčeka. Respirátory s výdychovým ventilčekom je podľa vyhlásení kompetentných nutné prekryť rúškom, čo síce nedáva zmysel ak je povinnosť nosiť prekrytie tváre pre všetkých a teda nehrozí priame ohrozenie okolia pri vydychovaní aj u infikovaných osôb.

Ak je respirátor bez výdychový ventilčeka, tak ochráni nielen jeho nositeľa, ale aj jeho okolie. Respirátory s ventilom síce nebránia prieniku vírusu cez ventil do okolia avšak ako sme už spomínali vyššie pri aktuálnych pravidlách, nemôže ohroziť okolie nakoľko okolie má povinnosť sa chrániť minimálne rúškom. Respirátor bez ventilčeka tak poskytuje obojstrannú ochranu a takýto respirátor je vhodný aj ako ochrana proti koronavírusu.

Pred kúpou respirátora je potrebné skontrolovať: typ a názov, normu EN149, filtračnú triedu a certifikačnú značku CE. Ďalej by na respirátore mali byt uvedené označenia určujúce spôsob použitia-  jednorazové použitie (NR) alebo viacnásobné použitie (R).

Na to, aby respirátor splnil svoju ochrannú úlohu, musí tesne doliehať k tvári, musí byť správne prispôsobený v nosovej časti pomocou pliešku, muži by mali respirátor používať oholení, aby  zabránili vzniku netesnosti spôsobených bradou a tak obmedzili prieniku vzduchu z prostredia priamo do dýchacích ciest. Pri nasadzovaní respirátora je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu a respirátor dôkladne dotiahnuť a nastaviť.

Polomaska - je určená na profesionálne, ale aj na hobby použitie pri brúsení, práci s prchavými látkami, ale aj chemikáliami v závislosti od použitých filtrov. Výhodou je možnosť výmeny filtrov (filtračného média) a lepšia priľnavosť tvárovej časti (lícnice). Pre použitie proti vírusu COVID-19 je potrebné použiť filtre P3, ktoré zabezpečia potrebnú filtráciu a ochranu voči vírusu.

Pri ochrane pred vírusom COVID-19 musíme však brať do úvahy aj možnosť vniknutia vírusu cez ostatné sliznice ako sú oči a preto je nutné zabezpečiť pre ľudí, ktorí prichádzajú do styku s nakazenými príp. ich testujú komplexnú ochranu celého tela a to nasledovne:

 • OCHRANA TELA - Celotelový overal z netkanej textílie alebo iného materiálu najlepšie jednorazový, ktorý musí spĺňať nasledujúce min. parametre: Typ 5,6 EN14126 príp. aj vyššie typ 4, 5, 6 alebo typ 3, 4, 5, 6, pričom všetky musia spĺňať EN14126 ochranu proti nebezpečným mikroorganizmom
 • OCHRANA OČÍ – uzavreté okuliare bez vetrania, optická trieda I .(vhodné na dlhodobé použitie) prípadne okuliare s nepriamym vetraním, na ktoré bude použitý štít, chrániaci celú tvár tiež s optickou triedou I.
 • OCHRANA TVÁRE – tvárový štít s optickou triedou I., prekrývajúci celu tvár vrátane brady
 • OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST – respirátor FFP2 alebo FFP3, príp. polomaska s filtrami triedy P3

Ochrana tváre a dýchania môže byť zabezpečená taktiež komplexne celotvárovou maskou, ktorá chráni nielen dýchacie orgány, ale aj tvár, nakoľko má integrovaný zorník a poskytuje najvyššiu ochranu.

 • OCHRANNAÁ OBUV resp. OCHRANA NA OBUV – ochranná obuv typu čižmy, ktoré je možné dekontaminovať s proti vírusovými dezinfekčnými prostriedkami, príp. jednorazové návleky na báze netkanej textílie alebo dekontaminovatelné návleky na báze napr. PVC
 • OCHRANA RÚKjednorazové rukavice nitrilové, latexové alebo vinylové, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN ISO 347-5 Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom. Odporúča sa pri testovaní používať dvoje rukavíc – spodné, ktoré chránia používateľa pred kontamináciou a vrchné (teoreticky nemusia spĺňať normu EN ISO 3347-5), ktoré by sa spravidla mali po každom odbere meniť. (avšak z dôvodov ekonomických, ale aj ekologických sa vo väčšine prípadov dezinfikujú resp. mali by sa dezinfikovať po každom odbere)

Na záver zopár slov k u nás vo veľkom sa predávaným respirátorom typu KN95, N95 či KN100 a N100:

Z hľadiska porovnania - Respirátor FFP2 a FFP3 chráni pred organickými a anorganickými časticami (ľahko toxické častice, plesne, baktérie) a sú odporúčané ako ochrana pred koronavírusom. 

 

Ekvivalent k respirátoru FFP2 sú respirátory s označením KN 95 (čínska norma) alebo N95 (americká norma)

AVŠAK PRE POUŽITIE NA Európskom trhu MUSIA SPLŇAŤ: EN149:20001+A1 2009, MUSIA MAŤ OZNAČENIE FFP2, MUSIA MAŤ ZNAČKU CE a číslo Notifikovanej osoby, ktorá ich certifikovala a Certifikát . 

Ekvivalent k ochrannej triede FFP3 je norma KN 100 (CN-Čína) alebo N100 (USA). Ide o najvyššiu ochranu, ktorú môžeme zabezpečiť respirátorom.

AVŠAK PRE POUŽITIE NA Európskom trhu MUSIA SPLŇAŤ: EN149:20001+A1 2009, MUSIA MAŤ OZNAČENIE FFP3, MUSIA MAŤ ZNAČKU CE a číslo Notifikovanej osoby, ktorá ich certifikovala a Certifikát . 

PREVÁDZKA A SKLAD


Otváracia doba:
Po – Pi – 7,30 – 16,00 hod.
 

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

KONTAKT


+421 901 744 564 - Manažér

+421 901 911 191 - Referent

isafety@isafety.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 

IČO: 365 132 88

IČ DPH: SK 2022124192

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2629796842/1100

Spoločnosť zapísaná v: OR OS Prešov

PLATBA
 

              

   

Industrial Services Prešov s.r.o